วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๕