วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรุ้เกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007