วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรุ้เกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007