เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาแผนแม่บทชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาระกิจ ประการหนึ่งของผู้เรียนรู้คือ การเข้าใจ และ บอกเล่าถึงความสำคัญ กระบวนการที่ได้มาของแผนแม่บทชุมชน งานชิ้นนี้จะเป็นตัวชี้วัดในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ผู้เรียนรู้ อาศัยอยู่