สัมมนาแผนแม่บทชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาระกิจ ประการหนึ่งของผู้เรียนรู้คือ การเข้าใจ และ บอกเล่าถึงความสำคัญ กระบวนการที่ได้มาของแผนแม่บทชุมชน งานชิ้นนี้จะเป็นตัวชี้วัดในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ผู้เรียนรู้ อาศัยอยู่