เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยจะมีการสอนในเรื่อง การใช้งาน Microsoft Office และ Internet โดยจะมีการสอบวัดความสามารถของนักศึกษาก่อนจบการเรียนในรายวิชานี้ ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี