เทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยจะมีการสอนในเรื่อง การใช้งาน Microsoft Office และ Internet โดยจะมีการสอบวัดความสามารถของนักศึกษาก่อนจบการเรียนในรายวิชานี้ ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี