เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1/โอเมก้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ส21105  พระพุทธศาสนา  ภาคเรียนที่ 2/2555  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  0.5 หน่วยกิต

หน่วยที่ 1 พระพุทธ

-  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

-  ชาดก

หน่วยที่ 2  พระธรรม

-  พุทธศาสนสุภาษิต

-  อริยสัจ 4

-  มงคล 38

-  การบริหารจิตเจริญปัญญา