จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน กลุ่มที่ 2 (เคมี)


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน กลุ่มที่ 2 (เคมี)

Class ID
61898

Class Code
268-202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความหมาย หลักการและความสำคัญของจิตวิทยา บทบาทของจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและจิตวิทยาการเรียนรู้ร่วมสมัย การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการศาสตร์ทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       Definition, analysis, and synthesis, principles and importance of psychology, role of educational psychology, development psychology, brain-based learning psychology and contemporary learning theory psychology, creating learning motivation, building positive learning environment, providing counseling skills for problem and solution analysis, including the integrated science in terms of sociology, psychology, and education for learners’ development regarding individual differences in the 21st century learning

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)