การบริหารการพัฒนา


ผู้สอน
วิฑูรย์ วีรศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารการพัฒนา

Class ID
61947

รหัสวิชาของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ความหมาย แนวคิด แนวการศึกษาของการบริหารการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาระบบการบริหาร บทบาทของระบบการบริหาร การพัฒนาประเทศ ปัญหาของการบริหาร การพัฒนา ในประเทศไทย โดยเน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Study theory and concepts about development, meaning, concepts, and study trend of the management development with an emphasis on the development of administrative systems, role of the administrative system, country development, problems of management, development in Thailand by focusing on domestic Focusing on the National Economic and Social Development Plan


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)