เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ - นศ.บัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ

(Computer - Assisted Audit Tools and Techniques: CAATs)

หัวเรื่อง

1.1 แนวความคิดและหลักการพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ

1.3 การใช้ข้อมูลในการทดสอบ

1.4 เทคนิคอื่นๆที่ใช้ในการทดสอบ

1.5 บทสรุป

 

แนวคิด

การสอบบัญชีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินหลักฐานเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังนั้นหลักฐานในการ สอบบัญชีจึงได้มาจากการตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่างๆและจากการประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในระบบที่ประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ซึ่งมีความซับซ้อนในการที่จะเข้าไปเก็บหลักฐานมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs) เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ เช่น GAS และการใช้ข้อมูลทดสอบ

วัตถุประสงค์

  1. สามารถอธิบายถึงความหมายของเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง
  2. สามารถพิจารณาการนำเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
  3. สามารถบอกถึงขั้นตอนในการนำเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง
  4. สามารถอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบแต่ละปรเภทได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถอธิบายถึงการใช้ข้อมูลในการทดสอบได้อย่างถูกต้อง
  6. สามารถอธิบายถึงเทคนิคต่างๆที่นำมาใช้ในการทดสอบได้อย่างถูกต้อง