การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ - นศ.บัญชี


ผู้สอน
นางสาว จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ - นศ.บัญชี

รหัสวิชา
621

สถานศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คำอธิบายวิชา

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ

(Computer - Assisted Audit Tools and Techniques: CAATs)

หัวเรื่อง

1.1 แนวความคิดและหลักการพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ

1.3 การใช้ข้อมูลในการทดสอบ

1.4 เทคนิคอื่นๆที่ใช้ในการทดสอบ

1.5 บทสรุป

 

แนวคิด

การสอบบัญชีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินหลักฐานเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังนั้นหลักฐานในการ สอบบัญชีจึงได้มาจากการตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่างๆและจากการประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในระบบที่ประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ซึ่งมีความซับซ้อนในการที่จะเข้าไปเก็บหลักฐานมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs) เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ เช่น GAS และการใช้ข้อมูลทดสอบ

วัตถุประสงค์

  1. สามารถอธิบายถึงความหมายของเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง
  2. สามารถพิจารณาการนำเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
  3. สามารถบอกถึงขั้นตอนในการนำเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง
  4. สามารถอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบแต่ละปรเภทได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถอธิบายถึงการใช้ข้อมูลในการทดสอบได้อย่างถูกต้อง
  6. สามารถอธิบายถึงเทคนิคต่างๆที่นำมาใช้ในการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books