การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

วรรณา ไชยศรี

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475