เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเข้ากลุ่มในห้องที่กำหนดด้วยครับ