หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Class ID
62557

หมายเลขประจำวิชา
ED12302

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ประเภทและทฤษฎีของหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน และวัสดุประกอบหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์และ กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)