หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (PRINCIPLES OF EDUCATION FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03206100 กลุ่ม 2


ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (PRINCIPLES OF EDUCATION FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03206100 กลุ่ม 2

รหัสวิชา
62721

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายวิชา

ปรัชญา ความหมาย จุดมุ่งหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบการจัดการศึกษาของไทย กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ ทฤษฎีและหลักการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและโลกที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน การออกแบบและการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books