เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างแบบจำลองสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา การสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖        รหัสวิชา  ง๓๐๒๐๘  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   จำนวน  ๒  คาบ/สัปดาห์/ภาค  

๑.๐  หน่วยกิต   คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ : ๒๐


คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ (Three-Dimension Model) เพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลอง  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ และไปสู่การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ รู้จักการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง ๓ มิติอย่างง่ายได้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการสร้างงาน  ได้แก่ การกำหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานของโปรแกรมหลักการทำงานของโปรแกรม  การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการขึ้นโมเดล ๓ มิติ พร้อมทั้งเทคนิคพิเศษอื่นๆ ในการจัดทำโมเดล ๓ มิติขึ้น รวมถึงการจัดทำวิดีโอภาพเคลื่อนไหว (Animation)และเรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริม (Plug In) เพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ  โดยฝึกปฏิบัติการสร้างโมเดลแบบจำลองด้วยตนเอง การสร้างพื้นผิววัตถุ  รวมทั้งการจัดแสงธรรมชาติตามช่วงเวลาเพื่อความสมจริง

              เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างแบบจำลอง ๓ มิติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างถูกวิธี มีคุณธรรม และจริยธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ง ๒.๑, ง ๓.๑


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

              ๑.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา และความสำคัญของการสร้างแบบจำลอง ๓ มิติได้

              ๒.  นักเรียนรู้จักและสามารถอธิบายหน้าที่ของแถบคำสั่งต่างๆ พื้นที่การทำงาน กลุ่มเครื่องมือ และส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของโปรแกรม Google SketchUp ได้

              ๓.  นักเรียนสามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรม Google SketchUp เพื่อสร้าง และปรับแต่งแบบจำลอง ๓ มิติได้

              ๔.  นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ แบบมืออาชีพ เพื่อการสร้างงานที่เสมือนจริงได้

              ๕.  นักเรียนสามารถปฏิบัติ และอธิบายขั้นตอนการนำ Google SketchUp ไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา  ง ๓๐๒๐๘ การสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ 

  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    เวลา ๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค     จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนัก (คะแนน)

รู้จักโปรแกรมสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ เพื่องานสถาปัตยกรรม

- ความหมายแบบจำลอง

- ที่มาและความสำคัญ

๑๐

เกี่ยวกับโปรแกรม Google SketchUp

- คุณสมบัติของโปรแกรม Google SketchUp

- ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

- รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

- การเรียกใช้เมนูต่างๆ ของโปรแกรม

๒๐

การสร้างและปรับแต่งโมเดล ๓ มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp

- กำหนดค่าต่างๆ ใน System Preferences

- สร้างโมเดลด้วยเครื่องมือกลุ่ม Principal และ Modification

- กำหนดค่าด้วยเครื่องมือกลุ่ม Construction

- เทคนิคการใช้เม้าส์ใน Google SketchUp

- การใช้คีย์ลัดพื้นฐานและการสร้างคีย์ลัด

- กำหนด Date และ Time เพื่อสร้าง  Shadows เสมือนจริง

๑๒

๓๐

เทคนิคพิเศษอื่นๆ ในการจัดการโมเดล

- เรียกใช้โมเดลจาก ๓d Warehouse

- การสร้างภาพ Animation

- การใช้  Plug In

- หลักเกณฑ์และวิธีการอัพโหลดโมเดลไปยัง ๓d Warehouse และ Google Earth

๑๒

๓๐

การนำ Google SketchUp ไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น

- ขั้นตอนและวิธีการ

๑๐


๔๐

๑๐๐

ขอบข่ายผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระเพิ่มเติม  รหัสวิชา  ง ๓๐๒๐๘ รายวิชา  การสร้างแบบจำลอง ๓ มิติด้วยคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้


๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา และความสำคัญของการสร้างแบบจำลอง ๓ มิติได้

- ความหมายแบบจำลอง

- รู้จักประเภทและซอฟแวร์สามมิติ


๒. นักเรียนรู้จักและสามารถอธิบายหน้าที่ของแถบคำสั่งต่างๆ พื้นที่การทำงาน กลุ่มเครื่องมือ และส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของโปรแกรม Google SketchUp ได้

- คุณสมบัติของโปรแกรม Google SketchUp

- ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

- รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

- การเรียกใช้เมนูต่างๆ ของโปรแกรม

๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรม Google SketchUp เพื่อสร้าง และปรับแต่งแบบจำลอง ๓ มิติได้

- กำหนดค่าต่างๆ ใน System Preferences

- สร้างโมเดลด้วยเครื่องมือกลุ่ม Principal และ Modification

- กำหนดค่าด้วยเครื่องมือกลุ่ม Construction

- เทคนิคการใช้เม้าส์ใน Google SketchUp

- การใช้คีย์ลัดพื้นฐานและการสร้างคีย์ลัด

- กำหนด Date และ Time เพื่อสร้าง  Shadows เสมือนจริง

๔. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ แบบมืออาชีพ เพื่อการสร้างงานที่เสมือนจริงได้

- เรียกใช้โมเดลจาก ๓d Warehouse

- การสร้างภาพ Animation

- การใช้  Plug In

- หลักเกณฑ์และวิธีการอัพโหลดโมเดลไปยัง ๓d Warehouse และ Google Earth

๕. นักเรียนสามารถปฏิบัติ และอธิบายขั้นตอนการนำ Google SketchUp ไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้

- ขั้นตอนและวิธีการ