PBL 15201 บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 66


ผู้สอน
นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
PBL 15201 บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 66

รหัสวิชา
62788

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PBL15201

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้บูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช และ สัตว์ บริเวณชายป่า ข้างๆโรงเรียน ซึ่งมีทั้งพืชและสัตว์ที่น่าสนใจศึกษาในประเด็น ลักษณะของพืชและสัตว์ ชนิดของพืชและสัตว์ การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์สัตว์บริเวณชายป่าที่น่าสนใจเช่นกระรอก นอกกาเหว่า ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่มากควรอนุรักษ์เอาไว้ให้อยู่คู่ชายป่าข้างโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

โดยใช้ทักษะการตั้งคำถามเืพ่ิ่อนำไปสุ่การเรียนรู้ การสำรวจตรวจสอบ การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การลงมือปฏิบัติ การสะท้อนผลส่ิงที่เรียนรู้ การนำเสอนผลการเรียนรู้ในรูปนิทรรศการ

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับส่ิงมีชีวิตรอบตัวเรา เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาส่ิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งพืชและสัตว์

ผังมโนทัศน์

ปฏิทินการเรียนรู้

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน

กระรอก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books