BUSI 452 การบริหารตราสินค้าฯ 1/2564


ผู้สอน
Weerapun Kaewrut
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUSI 452 การบริหารตราสินค้าฯ 1/2564

Class ID
62803

หมายเลขประจำวิชา
BUSI 452

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา
         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของตราสินค้า การสร้างตราสินค้า ภาพพจน์ของตราสินค้า การสร้างคุณค่าและตราสินค้าที่ดี การบริหารจัดการตราสินค้า ตราสินค้าออนไลน์ การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินค้าให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)