6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2552 (ภาคพิเศษ)

คำอธิบายชั้นเรียน

6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2552 (ภาคพิเศษ)