ม.3/6,3/7,3/9

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2555