เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมทางการออกกำลังกายและการกีฬา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการออกกำลังกายและการกีฬา รวมทั้งการปฏิบัติ นำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทำการผลิตเพื่อนำไปใช้ทดลองและปรับปรุงแก้ไข