นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมทางการออกกำลังกายและการกีฬา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการออกกำลังกายและการกีฬา รวมทั้งการปฏิบัติ นำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทำการผลิตเพื่อนำไปใช้ทดลองและปรับปรุงแก้ไข