homeนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา
personperson_add
นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

ผู้สอน
ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6294

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมทางการออกกำลังกายและการกีฬา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการออกกำลังกายและการกีฬา รวมทั้งการปฏิบัติ นำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทำการผลิตเพื่อนำไปใช้ทดลองและปรับปรุงแก้ไข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)