เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมทางการออกกำลังกายและการกีฬา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการออกกำลังกายและการกีฬา รวมทั้งการปฏิบัติ นำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทำการผลิตเพื่อนำไปใช้ทดลองและปรับปรุงแก้ไข