งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2101-2109 ( พฤห้สบดี คาบ 1-4 ) (เรียนซ้ำ)


ผู้สอน
นาย สมพร ทองยวน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2101-2109 ( พฤห้สบดี คาบ 1-4 ) (เรียนซ้ำ)

Class ID
63038

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา
จุดประสงค์รายวิชา

        1.   เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การตรวจสภาพ การแก้ไขข้อขัดข้อง
            ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
        2.   เพื่อให้มีความสามารถตรวจสภาพ บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้ง
            ประมาณราคา ค่าบริการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
        3.   เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงต่อเวลา
            ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
   การตรวจสภาพ การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้องและการปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบ
   ฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)