ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

 ครูพัฒนา  อุณารักษ์