โปรแกรมตารางงานระดับชั้น ปวช 1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมตารางงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ