คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

Class ID
63375

หมายเลขประจำวิชา
8013004

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานเอกสารและการประมวลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย และการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)