พ16101-สุขศึกษาและพลศึกษาป6/4 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาย มะยากี เซะบากอ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ16101-สุขศึกษาและพลศึกษาป6/4 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
63414

รหัสวิชาของสถานศึกษา
พ16101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการให้ทำงานเป็นปกติ ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความสำคัญและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลักการ รูปแบบ การจำแนก การเคลื่อนไหวร่างกายโดยอาศัยกลไกการทำงานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายของคนเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ในการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม และรู้กฎ กติกามารยาท ในการเล่นประเภทนั้นๆ โดยใช้กระบวนการการสืบค้น การอภิปราย การปฏิบัติ เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าใน การดูแลตนเองและผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ ด้วยความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย คำนึงถึงความปลอดภัย รักความเป็นไทย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างปกติสุข


฿3,199.00 -61.83%
฿448.00 -57.81%
฿314.00 -32.8%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)