ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

 เปิดให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางทุกชั้นเรียน