การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ2


ผู้สอน
นางสาว นิลุบล เหล่าไพบูลย์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ2

Class ID
6396

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
คำอธิบายวิชา

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ2
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
อาจารย์ นิลุบล เหล่าไพบูลย์กุล
อาจารย์วันดี แก้วแสงอ่อน

คำอธิบายรายวิชา : แนวคิดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลแต่ละวัย ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง

บทที่ 5  การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาสุขภาพสำหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)