เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ2
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
อาจารย์ นิลุบล เหล่าไพบูลย์กุล
อาจารย์วันดี แก้วแสงอ่อน

คำอธิบายรายวิชา : แนวคิดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลแต่ละวัย ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง

บทที่ 5  การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาสุขภาพสำหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง