ชั้นมัธยมศึกษา 4/4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูบุษบา สอนจ้า