homeรายวิชา : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) : ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)
personperson_add
รายวิชา : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) : ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) : ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6403

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาวิธีการบริหารธุรกิจขนาดย่อมที่มีอยู่ และเริ่มจัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยเน้นถึงวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ การคาดคะเนถึงผลกระทบที่จัดขึ้นกับธุรกิจตลอดจนการหาแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ความคิดรวบยอดของวิชา

     ธุรกิจมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจำวันและมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจมนุษย์มีความต้องการเป็นพื้นฐานและเพื่อขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆสำหรับมาบำบัดความต้องการของตนเองและครอบครัว จึงก่อให้เกิดกิจกรรม (Activities) ประเภทต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นธุรกิจขึ้นโดยมีจุดมุ่งเพื่อจะบำบัดหรือสนองความต้องการของมวลมนุษย์โดยมีกำไรเป็นผลตอบแทน

ความคิดรวบยอดของวิชา

    ธุรกิจมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจำวันและมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจมนุษย์มีความต้องการเป็นพื้นฐานและเพื่อขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆสำหรับมาบำบัดความต้องการของตนเองและครอบครัว จึงก่อให้เกิดกิจกรรม (Activities) ประเภทต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นธุรกิจขึ้นโดยมีจุดมุ่งเพื่อจะบำบัดหรือสนองความต้องการของมวลมนุษย์โดยมีกำไรเป็นผลตอบแทน

ตารางกำหนดการเรียนการสอน

สัปดาห์

ชื่อบทเรียน

กิจกรรม

เสวนาก่อนการเรียน หัวข้อ “มุมมองการประกอบการ”

(๖ มกราคม ๒๕๕๖)

อภิปราย/แลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม

(๑๓ มกราคม ๒๕๕๖)

ค้นคว้านำเสนอ/สรุป/ซักถาม

รูปแบบการประกอบการ, ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม และการขออนุญาตฯ

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๖)

ค้นคว้านำเสนอ/รายงานรูปเล่ม

สอบกลางภาค

(๒๗ มกราคม ๒๕๕๖)

ภาษีเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

(๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ค้นคว้านำเสนอ/สรุป/ซักถาม

ปัจจัยร่วมในการประกอบการธุรกิจขนาดย่อม

(๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ค้นคว้านำเสนอ/สรุป/ซักถาม

การจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ค้นคว้านำเสนอ/สรุป/ซักถาม

สอบปลายภาค

(๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

แหล่งค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนการสอน

 ๑. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) www.sme.go.th
 ๒. สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) www.atsme.org , www.facebook.com/atsme
๓. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th
๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th
๕. สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต www.smi.or.th
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
๗. กรมสรรพากร www.rd.go.th
๘. กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th
๙. สภาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(FTSMEs)

หนังสืออ่านนอกเวลา

๑.  อรทัย วานิชดี. ธุรกิจทั่วไป. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, ๒๕๔๕.
๒.  สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย และศักดา หงส์ทอง. ธุรกิจทั่วไป. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด, ๒๕๔๗
๓.  คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สิงหาคม ๒๕๕๒.                             ISBN : ๙๗๘-๙๗๔-๗๙๙๑-๖๗-๓

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

   ช่วงคะแนน      ผลการเรียน

๘๐-๑๐๐                     A
๗๕-๗๙                     B+
๗๐-๗๔                      B
๖๕-๖๙                      C+
๖๐-๖๔                       C
๕๕-๕๙                      D+
๕๐-๕๔                      D

๐-๔๙                         F   

<p></p>
</td>
 

การประเมินผล 

๑. เวลาเรียน  ๑๐%
๒. รายงาน/การนำเสนอ    ๑๐% 

๓. สอบกลางภาค  ๒๐%
๔. สอบปลายภาค ๖๐%

รวม  ๑๐๐

 

การเก็บคะแนนจากการประเมินผล

๑.  เล่มรายงาน/การนำเสนอเนื้อหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ และกรณีศึกษา
๒.  ประเมินจากการเข้าเรียนและความสนใจในการเรียน
๓.  ประเมินจากผลการสอบย่อย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)