วิจัยไทย Sect.01

คำอธิบายชั้นเรียน

1.  ชั้นเรียนภาคปฏิบัติในการนำเสนอเอกสารรายงานการวิจัยภาษาไทย 

2.  ชั้นเรียนเสริมการเรียนรู้การวิจัยภาษาไทย