อาชีพท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีพท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555