กลุ่มเรียน 5314.152

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มเรียน 5314.152 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป