หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (สำหรับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 6


ผู้สอน
นาง ขนิษฐา บุญทองเถิง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (สำหรับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 6

รหัสวิชา
64475

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว22128

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบ โปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อย ของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูลองค์ประกอบของคําสั่ง การคํานวณและเปรียบเทียบ ขั้น ตอนในการทํางานของโอเปอเรชันคํานวณ คําสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต้าง ๆ โดยใช้คําสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคําสั่งภาษา คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

  ผลการเรียนรู้
 1. บอกความหมายของโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 2. วิเคราะห์ปัญหาและบอกข้อมูลเข้าและข้อมูลออกของปัญหาได้
 3. บอกโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 1 ภาษา
 4. บอกชนิดของข้อมูลได้
 5. บอกลําดับการคํานวณและคํานวณค่าของตัวดําเนินการได้
 6. ใช้คําสั่งแสดงผลและรับข้อมูลในภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 7. เขียนขั้นตอนวิธี(algorithms)การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน(flowchart) ได้
 8. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ตามผังงานได้
 9. ใช้คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 10. เขียนโปรแกรมย่อยโดยใช้กระบวนความและฟังก์ชันในภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 11. สามารถเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานด้านโครงงานคอมพิวเตอร์์ได้

฿250.00 -52.0%
฿70.00 -34.29%
฿36.00 -38.89%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)