homeรายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (strategic information system management)
personperson_add
รายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (strategic information system management)

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (strategic information system management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
645

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.  รหัสและชื่อวิชา

COM 3101 รายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  (Strategic Information System Management)

2.  จำนวนหน่วยกิต

                3 หน่วยกิต (3-0-6)

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

                วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นวิชาชีพเลือก

1.  คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวทางในการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการดำเนินการ อันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างองค์กร  นอกจากจะได้ศึกษาแนวคิดและหลักการ  ยังเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์จากกรณีตัวอย่างขององค์กรที่มีอยู่จริง  ซึ่งได้ใช้ระบบสารสนเทศกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ

 

 

 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

 

บรรยาย

สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติ

งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย  45  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง  6  ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์

 

3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

                3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาหาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

                3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)