รายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (strategic information system management)


ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (strategic information system management)

รหัสวิชา
645

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา

COM 3101 รายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  (Strategic Information System Management)

2.  จำนวนหน่วยกิต

                3 หน่วยกิต (3-0-6)

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

                วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นวิชาชีพเลือก

1.  คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวทางในการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการดำเนินการ อันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างองค์กร  นอกจากจะได้ศึกษาแนวคิดและหลักการ  ยังเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์จากกรณีตัวอย่างขององค์กรที่มีอยู่จริง  ซึ่งได้ใช้ระบบสารสนเทศกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ

 

 

 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

 

บรรยาย

สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติ

งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย  45  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง  6  ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์

 

3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

                3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาหาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

                3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books