ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นป. 4  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ