ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6/1  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ