ชั้นอนุบาล 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 - 10