ไมโครคอนโทรลเลอร์


ผู้สอน
อาจารย์ อนุชา ดีผาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์

Class ID
64909

รหัสวิชาของสถานศึกษา
EN11305

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา
  ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบบัส การจัดองค์กรของหน่วยความจำ การถอดรหัสเข้าออก การขัดจังหวะ การต่อประสานกับอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต ชุดคำสั่ง การเขียนภาษาซีเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เงื่อนไขรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN12200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : EN11304 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)