homeคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
person
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ คงวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6494

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาฝึกทักษะการคำนวน จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)