homeคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ คงวรรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6494

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาฝึกทักษะการคำนวน จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)