คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาฝึกทักษะการคำนวน จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงาน