เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาฝึกทักษะการคำนวน จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงาน