วิชา ภาษาไทย ป. 5

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านคล่อง เขียนคล่อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  สาระไทย

แบบฝึกการเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้ (ชุดที่ ๑)