999-225 การพยาบาลผุ้สูงอายุ 2/2564


ผู้สอน
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
999-225 การพยาบาลผุ้สูงอายุ 2/2564

Class ID
65325

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

ผุ้เรียนเป็นนักศึกษา รหัส 63…..จำนวน 62 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)