เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2 ปี 55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2  : Neurological Physical Therapy II

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

          สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์  การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา  ชนิดและฤทธิ์ของยาที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดทางระบบประสาท  กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ซีรีเบลลัม  เบเซลแกงเกลีย ไขสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ  หลักการรักษาทางอรรถบำบัด  กิจกรรมบำบัด  และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน

หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน : การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพของระบบประสาทด้วยวิธีทางรังสีวิทยา Neurological Imaging

วันที่สอน อังคารที่ 5  กุมภาพันธ์  2556 เวลา 08.00-12.00 น  (บรรยาย)  ภาคปลายปีการศึกษา 2555  จำนวนนิสิต  57 คน

          อธิบายเกี่ยวกับ พื้นฐานวิธีการวินิจฉัยพยาธิสภาพของระบบประสาทด้วยวิธีทางรังสีวิทยา  ได้แก่  X-ray skull, CT, MRI , Doppler Ultrasound (เน้น ภาพเอกซเรย์ CT)  รวมถึงการแปลผลเบื้องต้นในโรคหรือพยาธิสภาพของระบบประสาทที่พบบ่อย ( เน้น Stroke)

วันที่สอบ  จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556  สอบวันเดียวกับการสอบรายวิชากายภาพบำบัดทางระบบทางเดินหายใจและหัวใจ2   เวลา  11.30 - 12.00  ห้อง ICT 1104  และ  1104/1