Language for Mass Media 501


Pengajar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
Waktu masuk saat ini pada sekitar 6 jam ago

Keterangan
Language for Mass Media 501

Nomor Identifikasi Kelas
66056

Kode Kelas
90307008

Sekolah
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Keterangan

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อศึกษาความหมายและขอบเขตของภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เพื่อศึกษาและเข้าใจสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)