การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น


ผู้สอน
นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

Class ID
6631

สถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)