homeการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
personperson_add
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

ผู้สอน
นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6631

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)