เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น