พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกพิมพ์ทดสอบความคล่องตัว