นายแบงค์พััน

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนด้าน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม