นายแบงค์พััน

พรรณเชษฐ์ พวงนาค

ตะวันเซ็นเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนด้าน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม