การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี รายวิชาพื้นฐานการศึกษา ภาค กศ.บท. นักศึกษา สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย และ คณิตศาสตร์