การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555

Class ID
6659

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี รายวิชาพื้นฐานการศึกษา ภาค กศ.บท. นักศึกษา สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย และ คณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)