เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี รายวิชาพื้นฐานการศึกษา ภาค กศ.บท. นักศึกษา สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย และ คณิตศาสตร์