ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

คำอธิบายชั้นเรียน

                 ชั้นเรียนนี้ สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการศึกษาบทเรียนล่วงหน้า ส่งใบงาน ปรึกษาหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ  และส่งเสริมนักเรียนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเองให้โดดเด่น