เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์การและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 องค์การและการจัดการ เป็รวิชาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการในองค์การให้มีความเป็นเลิศ