องค์การและการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

 องค์การและการจัดการ เป็รวิชาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการในองค์การให้มีความเป็นเลิศ