มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ (Multimedia and Applied in Business)


Teacher
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Current sign in at 2 days ago

Title
มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ (Multimedia and Applied in Business)

Class ID
67093

Standard Class Code
0405328

School
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Description

ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบ การพัฒนา สื่อมัลติมีเดีย การนำไปประยุกต์ใช้กับงานทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)