การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analysis and Design)


ผู้สอน
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analysis and Design)

รหัสวิชา
67094

รหัสวิชาของสถานศึกษา
0405221

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นของระบบและองค์ประกอบของระบบ รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ แผนภาพแสดงแบบจำลองระบบ การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ กรณีศึกษาระบบงานทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)