การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)


Teacher
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Current sign in at about 1 year ago

Title
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

Class ID
67095

Standard Class Code
0405446

School
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Description

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการคิด ประเภทของการคิด แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือในการนิยามปัญหาด้วยการระดมความคิด แผนผังความคิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด การสร้างต้นแบบและการสร้างแบบจำลอง (prototype) เพื่อสื่อสารแนวคิดที่ดีที่สุด การทดสอบแนวคิดและต้นแบบ ตัวอย่างการบูรณาการความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books